HLEDN ZTRACENHO ASU PDF

Hledn ztracenho asu elezn Brod a okol, Hledání ztraceného času – Železný Brod a okolí by Hledání ztraceného času. Download. Suice Hledn ztracenho asu, Sušice – Hledání ztraceného času by ondon Download. Zkladn kola TG Masaryka Suice, Základní škola T.G. Related Videos. Download Hledání ztraceného času – Vzpomínka na Jana Masaryka (1) · Hledn ztracenho asu – Vzpomnka na Jana Masaryka 1 · Oravcino.

Author: Tolmaran Sazshura
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 26 June 2005
Pages: 296
PDF File Size: 2.67 Mb
ePub File Size: 1.35 Mb
ISBN: 264-7-22099-202-2
Downloads: 11580
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Garn

Published on Mar View Download Dan Brown Ztracen symbolStalo se mi a stane se to asi kadmu autorovi, kter m velk spche jsem po uritou dobu analyzoval kad slovo, co jsem napsal. Msto abych nechal dlat romnovou postavu, co m, tak jsem si zaal kat: Pak ale cel to lenstv trochu opadlo a j si uvdomil, e si z toho nemusm dlat vrsky.

Prost jenom vyprvm pbhy, nic vc. Tentokrt neopust domc pdu bledn na rozdl od svch pedchozch zbsilch eten v evropsk kolbce m, Vatiknu, Pai a Londn se prvn zaplete do non deifrovac honiky na zem USA, a to pmo v jeho hlavnm mst, Washingtonu D.

Srovnn rznorodch cest loutkovho nastudovn norsk pohdky

Odjakiva mne fascinuje skryt sla, vci za zvojem, stnov vldy. Mylenka, e vechno se dje z njakho nm neznmho dvodu. K een zhady je profesor Langdon i tentokrt vyzvn velmi bizarnm zpsobem: A nen samozejm nhodou, e tento bval americk prezident poloil roku hlern kmen Kapitolu se zednskm kladvkem a zednskou lc.

Ve Washingtonu, kter je podle Langdona naprostm skvostem posvtn architektury, se toho odehrv na jednu noc mnoho a ztarcenho pronsleduje a dohn toho druhho z trochu jinch dvod. Zedn si nesmrn vm, ekl na toto tma autor. Co nejobecnji se d ci, e v asech, kdy se rzn kultury stle pou o to, verze Boha je ta prav, zedni pedstavuj celosvtovou ztrafenho, kter se hls zhruba k tomuto: Podle zttacenho teorie noetiky, o n Dan Brown ve sv nov knize tak pojednv kdy mnoho lid mysl na tu samou vc, tak sama tato mylenka me pivodit fyzick efekt, neboli duch me transformovat hmotume mt hromadn a poetn ten Brownova zrracenho romnu neodhadnuteln dsledky.

Navc bych chtl vyjdit svj nesmrn ztgacenho nakladatelstv Doubleday, svm nakladatelm po celm svt a samozejm svm tenm. Tento romn by nikdy nemohl bt napsn, nebt laskavho pispn mnoha a mnoha lid, kte se se mnou podlili o sv vdomosti a odborn znalosti. Vm vem pat m hlubok uznn. V roce byl do trezoru fa CIA uschovn dokument, kter je v nm uloen dodnes. Dokument rovn obsahuje vtu: Nkde tam je to zakopan. Veker popisovan rituly, vdeck pojmy, umleck dla a pamtky skuten existuj.

Od potku vk bylo vdycky tajemstvm, jak zemt. Lebka byla dut jako pohr a pln krvav rudho vna. Vypij ho, pobzel sm sebe. Kdysi tuto cestu nastoupil, jak vel tradice, v ritulnm rouchu stedovkho kace vedenho na ibenici: Kolem krku ml navleenou oprtku ze silnho konopnho lana. Dnes na sob ml ovem stejn odv jako ti, kte pihleli coby svdci: Shromdn brati byli odn v kompletnm obadnm boru v koench zstrch, s erpami a v blch rukavicch.

  IRF740 IR PDF

Na krku jim visely odznaky, kter se ztrzcenho tlumenm svtle leskly jako oi duch.

Ve vednm ivot mnoz z nich zastvali vysok funkce, ale kandidt dobe vdl, e mezi tmito zdmi svtsk posty nic neznamenaj. Zde si byli vichni rovni, ztracenuo to psahou vzan brati spojen mystickm poutem. Rozhlel se po tom znepokojivm shromdn.

Koho by kdy tam venku napadlo, e se prv tihle mui sejdou na jednom mst nato prv tady? Sl vypadal jako njak starodvn svatyn. Pravda byla ovem jet podivnj. Jsem jen pr blok od Blho domu. Monumentln budova, kter se nachzela na estnct severozpadn ulici slo ve Washingtonu, byla replikou pedkesanskho chrmu chrmu krle Mausola, tedy pvodnho mauzolea msta posmrtnho odpoinku. Zfracenho vrata hlavnho11vchodu steily dv sedmnctitunov sfingy.

Hlednn tvoil zdobn labyrint ritulnch komnat, sn, uzamench krypt, knihoven, nala se tu dokonce i dut ze s dvojmi lidskmi ostatky. Kandidtovi bylo eeno, e kad mstnost v thle budov m sv tajemstv, a pesto vdl, e dn neskrv vt tajemstv ne s, v n prv kleel s lidskou lebkou v dlanch.

Jan Antonín Baťa – Alchetron, The Free Social Encyclopedia

Byla to mstnost dokonale tvercovho tvaru. Stny sahaly do ohromujc ticetimetrov ve a strop podpraly sloupy z masivnch blok zelen uly. Podl stn se thla galerie s nkolika adami kesel z tmavho ruskho oeku, potaench run vydlvanou vepovic.

Zpadn stn vvodil ticet ti stop vysok trn, naproti nmu se nachzely skryt varhany. Stny zdobila mozaika starodvnch symbol egyptskch, hebrejskch, astronomickch, alchymickch a mnohch dalch, kter kandidt ani nepoznal.

Dnes veer byl chrm osvtlen mnostvm pesn rozmstnch svek. Jejich matnmu psvitu pomhal wsu proud msnho svtla, je se sem linulo rozmrnm okulem ve strop a ozaovalo nejchvatnj st interiru ohromn olt vytesan z jednoho kusu letnho belgickho ernho mramoru, kter se nachzel v samotnm stedu tvercovho slu.

Tajemstv je v tom, jak zemt, pipomnl si kandidt. Zasvcovan zvedl oi k dstojn zgracenho v blm rouchu, kter stla ped nm. Statnmu mui thlo na edestku a byl to jeden z idol Ameriky, populrn a nevslovn xtracenho. Kdysi tmav vlasy mu prokvtaly stbrem a slavn tv odrela jeho moc a bystr intelekt. Slo psahu, pravil velmistr hlasem hebkm jako padajc snh. Cesta zasvcovanho zaala, stejn jako vechny podobn cesty, na prvnm stupni.

ztracebho

Onoho hldn mu ctihodn mistr pi podobnm obadu zavzal oi sametovou pskou, pitiskl mu k hrudi hlesn ceremoniln dky a otzal se: Prohlauje na svou est a bez zitnch a jinch nzkch pohnutek, e se svobodn a dobrovoln12stv kandidtem tajemstv a vsad tohoto bratrstva?

Nech toto je bodnutm tvmu svdom, varoval ho velmistr. Pamatuj, e jestli vyzrad tajemstv, kter ti budou svena, ek t okamit smrt. Tehdy zasvcovan strach nepoctil. Dnes veer ovem v chrmu panovala zlovstn vn atmosfra a jemu se hlavou honila vechna ta hroziv varovn, kterch se mu na jeho cest dostalo, hrozby stralivch trest, kter mly nsledovat, pokud nkter z tch starodvnch tajemstv, je se ml zakrtko dozvdt, komukoli prozrad: Kandidt v duchu sebral odvahu k poslednmu kroku sv cesty, napjal vypracovan svaly a znovu se zadval na lebku, kterou svral v dlanch.

  6ES5 441-8MA11 PDF

Karmnov vno mu ve slabm svtle svky pipadalo tm ern. V sni se rozhostilo ticho a kandidt ctil, e se na nj upraj zraky vech ptomnch, e vichni ekaj, a slo zvren slib a pipoj se k jejich vsostnm adm. Dnes, pomyslel si, se mezi tmito zdmi odehrv cosi, co se v djinch bratrstva jet nikdy nestalo. Za cel stalet ani jednou. Vdl vak, e to je nezbytn potek e tahle jiskra v nm zaehne nepedstavitelnou slu.

Zhluboka se nadechl a vyslovil to, co u cel stovky let odkval nespoet lid po celm svt. Pokud kdy svou psahu vdom i mysln porum, a se vno, kter te piji, promn ve smrtc jed. Klenutou sn se rozlehla ozvna jeho slov. Zasvcovan pokal, a se mu pestanou chvt ruce, uledn lebku k stm a na rtech uctil dotek such kosti. Zavel oi, lebku naklonil a pomalmi, dlouhmi douky vno vypil.

Polkl i posledn13kapku a oddlil lebku od st. Na okamik ml pocit, e se mu svraj plce a srdce e mu nhle divoce bu Boe mj, oni to vd! Pak ten pocit pominul stejn rychle, jako piel. Tlem se mu rozlilo pjemn teplo. Kandidt ztracengo, v duchu se usml a vzhldl k nic netucmu edookmu mui, kter ho tak lehkovn pijal do nejtajnjch kruh bratrstva. U brzy pijde o to, co je ti drah.

Kapitola 1Po jinm pili Eiffelovy ve se sunul vtah peplnn turisty. Psn vyhlejc, upraven mu obchodnickho vzezen shldl na chlapce, kter stl vedle nj.

Jsi njak bled, synku. Mon jsi ml zstat na pevn zemi. Mn nic nen odpovdl ztrzcenho a snail se krotit svou zkost. V dalm pate vystoupm. Mu se k nmu naklonil.

J myslel, e u t to dvno pelo. A lskypln pohladil chlapce po tvi. Chlapec se stydl, e otce zklame, ale v uch mu zvonilo tak, e sotva slyel. Musm z thle bedny pry! Liftboy chlcholiv vykldal cosi o hydraulickch pstech a konstrukci z pudlovan oceli.

Hluboko pod nimi se rozbhaly ulice Pae. U jsme ztracenhp tam, kal si chlapec pro sebe, natahoval krk a vzhlel k blcmu se podla. Jak se vtah strmm stoupnm blil k horn vyhldkov ploin, achta se zanala zuovat a masivn rozpry se smrskly do zkho vertiklnho tunelu. Tati, j myslm, e ne- Nhle jim nad hlavou ozvnou zaznlo staccatov zapraskn. Klec vtahu sebou cukla a trhan se zhoupla stranou.

Kolem klece zaala vihat roztepen lana, zmtala se jako hadi.

ztracen symbol

Chlapec se pitiskl k otci. Na jednu dsivou vteinu se na sebe zadvali. Pak se vtahu utrhlo dno. Robert Langdon sebou na mkk koen sedace trhl a vyden se probral z polospnku. Sedl pln sm v ohromn kabin soukromho tryske Falcon EX, se kterm prv houpaly turbulence.